Johann Haviland Blue Garland Fruit Bowl

  • Sale
  • Regular price $3.99


Johann Haviland Blue Garland Fruit Bowl.  Bavaria Germany.  5"